Általános ügyféltájékoztató

Az Ügyfél Irathozzáférési Rendszer (a továbbiakban: ÜIR) biztosítja Önnek, hogy akár otthonról, interneten keresztül megtekinthesse a folyamatban lévő bírósági ügyében keletkezett iratokat (E-akta) – a felhasználói feltételek elfogadását és az online betekintési kérelem jóváhagyását követően. Csak a 2020. január 1. napja után indult ügyekben van lehetőség betekintés iránti kérelmek benyújtására.

Az ÜIR lehetőséget ad továbbá a bírósági eljárás várható időtartamának kiszámítására és a közzétett „anonimizált” bírósági határozatok ingyenes megismerésére.

Az ÜIR használata nem zárja ki, hogy Ön a bírósági ügyében keletkezett iratokat a bíróság ügyfélközpontjában vagy kezelőirodáján ügyfélfogadási időben személyesen megtekinthesse.

Amennyiben már rendelkezik Ügyfélkapuval és e-személyigazolvánnyal akkor a következő linken (https://eakta.birosag.hu/) elérhető oldal jobb felső sarkában kattintson a „Bejelentkezés” ikonra. Ezt követően saját profiljából töltheti ki és nyújthatja be a betekintés iránti kérelmét.

Ki tekinthet be az E-aktába?


A bírósági ügy ügyfele, aki:

 • Polgári ügyben:
 • - felperes,
 • - alperes,
 • - beavatkozó,
 • - érdekelt és
 • - ezek törvényes képviselője, meghatalmazottja (érvényes meghatalmazással)
 • Büntetőügyben:
 • - ügyész,
 • - terhelt,
 • - védő,
 • - ezek törvényes vagy jogi képviselője.

Mi szükséges az E-aktába ÜIR-en keresztül történő betekintéshez?


Az E-aktába betekintéséhez előzetes azonosítás és az online betekintési kérelem benyújtása és elbírálása szükséges.

Betekintés iránti kérelmet, valamennyi különböző ügyszám alatt lajstromozott ügyben külön szükséges benyújtani.

Előzetes ügyfél azonosítás

Az ügyfél az ÜIR-be a Kormányzati Azonosítási Ügynökön (KAÜ) szolgáltatás segítségével léphet be, és ott tároló elemet tartalmazó személyazonosító igazolvány (továbbiakban e-személyigazolvány) használatával azonosítja magát.

Bővebb információ az azonosítással, valamint az Ügyfélkapu regisztrációval kapcsolatosan az alábbi oldalakon érhető el:

Online betekintési kérelem benyújtása

Az online betekintési kérelemben meg kell adni:
 • - az eljáró bíróságot,
 • - a bírósági ügyszámot,
 • - a betekintést kérő ügyfél perbeli állását, valamint
 • - jogi képviselők esetén a Kamarai Azonosító számot (továbbiakban KASZ szám).

Az ügyfél természetes személyazonosító adatait (születési családi- és utóneve, születési helye, születési ideje, anyja neve) a bírósági rendszer automatikusan átveszi a Központi Azonosítási Ügynök szolgáltatástól.

Információ a benyújtott online betekintési kérelem elbírálásáról

AUTOMATIKUS JÓVÁHAGYÁS

Sikeres azonosítás, valamint az ügyhöz tartozó és a kérelemben foglalt adatok egyezősége esetén az ÜIR a betekintési kérelmet automatikusan jóváhagyja. Erről az ügyfél értesítést kap automatikus rendszerüzenetben.

Figyelem! Az ÜIR nem hagyja jóvá a betekintései kérelmet, ha az ügyféli jogállás megszűnt vagy az ügyfél a betekintési kérelmét visszavonta.

BETEKINTÉSI KÉRELEM BÍRÓSÁG ÁLTALI ELBÍRÁLÁSA

Automatikus jóváhagyás hiányában a bíróság elbírálja a betekintési kérelmet és:

 • a) a betekintést engedélyezi – erről az ügyfél értesítést kap automatikus rendszerüzenetben
 • b) vagy a kérelmet elutasítja – erről a bíróság ad indokolt elektronikus tájékoztatást.

Figyelem! A kérelem elutasítása nem érinti azon jogát, hogy írásbeli beadványban kérje a bíróságtól a jogszabályban biztosított iratmegtekintési jogának gyakorlását.

Betekintés


A jóváhagyott betekintési kérelemmel rendelkező ügyfél a KAÜ azonosítást követően az ÜIR E-akta menüpontjában listázhatja a betekinthető ügyeket, a kiválasztott E-aktában található iratokat megtekintheti.

Betekintés engedélyezése az alábbi peres ügycsoportokba és lajstromkönyvekbe lehetséges:

Büntető ügyszak
 • Elsőfokú büntetőügy (B.)
 • Elsőfokú fiatalkorú büntetőügye (Fk.)
 • Fellebbezett büntetőügy (Bf.)
 • Fiatalkorú fellebbezett büntetőügye ( Fkf.)
 • Felülvizsgálati ügy (Bfv.)
 • Harmadfokú büntető peres ügy (Bhar.)
 • Fiatalkorú harmadfokú büntetőügye ( Fkhar.)
 • Másodfokú bíróság hatályonkívül helyező végzése elleni fellebbezés (Hkf.)
 • Katonai büntető ügy (Kb.)
 • Fellebbezett katonai büntető ügy ( Kbf.)
 • Perújítási indítvány ( Kpi)
Gazdasági ügyszak
 • Gazdálkodó szervezetek egymás közötti peres ügye ( G.)
 • Gazdálkodó szervezetek egymás közötti fellebbezett peres ügye ( Gf.)
 • Gazdasági felülvizsgálati ügy ( Gfv.)
Közigazgatási ügyszak
 • Elsőfokú közigazgatási ügy (K.)
 • Fellebbezett közigazgatási ügy (Kf.)
 • Közigazgatási felülvizsgálati ügy (Kfv.)
Munkaügyi ügyszak
 • Elsőfokú munkaügyi peres ügy ( M.)
 • Fellebbezett munkaügyi peres ügy (Mf.)
 • Munkaügyi felülvizsgálati ügy ( Mfv.)
Polgári ügyszak
 • Elsőfokú polgári peres ügy ( P.)
 • Fellebbezett polgári peres ügy (Pf.)
 • Polgári felülvizsgálati ügy (Pfv.)
Nemperes ügyszak
 • Felterjesztett kifogás az eljárás elhúzódása miatt (Bkif.)
 • Fellebbezett büntető nemperes ügy (Bpkf.)
 • Felterjesztett kifogás az eljárás elhúzódása miatt (Gkif.)
 • Gazdálkodó szervezetek egymás közötti fellebbezett nemperes ügye (Gpkf.)
 • Felterjesztett kifogás az eljárás elhúzódása miatt (Kökif.)
 • Fellebbezett közigazgatási nemperes ügy (Kpkf.)
 • Fellebbezek katonai büntető nemperes ügy (Kbpkf.)
 • Felterjesztett kifogás az eljárás elhúzódása miatt (Kkif.)
 • Felterjesztett kifogás az eljárás elhúzódása miatt (Mkif.)
 • Fellebbezett munkaügyi nemperes ügy (Mpkf.)
 • Fellebbezek polgári nemperes ügy (Pkf.)
 • Felterjesztett kifogás az eljárás (Pkif.)

Figyelem! Az ügyfél zártan kezelt iratba az ÜIR-en keresztül nem tekinthet be!

Zártan kezelt a bírósági irat, ha bármely törvényi rendelkezés által védett olyan adatot tartalmaz, amelynek nyilvánossá válása a védetté nyilvánításával elismert jogos érdek sérelmét eredményezheti. Ilyen törvény által védett adat különösen más személyes adata, a banktitok, az orvosi titok vagy az üzleti titok.

Zártan kezelt iratba az ügyfél a bíróság ügyfélközpontjában vagy irodáján akkor tekinthet be, ha a folyamatban lévő bírósági ügyben ezt számára – az erre irányuló kérelmének elbírálását és a törvényben előírt titoktartási nyilatkozat megtételét követően – a bíróság engedélyezte.

Az elektronikus iratokra vonatkozó hozzáférési jogosultságot a bírósági ügyfélközpontban, ennek hiányában az irodában – a betekintési jogosultság megállapítását követően – a Lajstrom Irodai Rendszer (LIR) alkalmazás biztosítja.

Iratbetekintés helpdesk


Az elektronikus iratbetekintést érintő technikai kérdéseiket az e-ugyintezes@birosag.hu e-mail címre szíveskedjenek megküldeni.