Az Ügyfél Iratbetekintő Rendszer (a továbbiakban: ÜIR) biztosítja Önnek, hogy akár otthonról, interneten keresztül megtekinthesse a folyamatban lévő bírósági ügyében keletkezett iratokat (E-akta) – a felhasználói feltételek elfogadását és az online betekintési kérelem jóváhagyását követően.
Az ÜIR lehetőséget ad továbbá a bírósági eljárás várható időtartamának kiszámítására és a közzétett „anonimizált” bírósági határozatok ingyenes megismerésére.
Az ÜIR használata nem zárja ki, hogy Ön a bírósági ügyében keletkezett iratokat a bíróság ügyfélközpontjában vagy kezelőirodáján ügyfélfogadási időben személyesen megtekinthesse.
I. Felhasználói feltételek
1. Ki tekinthet be az E-aktába?
A bírósági ügy ügyfele, aki:
 • Polgári ügyben:
 • - felperes,
 • - alperes,
 • - beavatkozó,
 • - érdekelt és
 • - ezek törvényes képviselője, meghatalmazottja (érvényes meghatalmazással)
 • Büntetőügyben:
 • - ügyész,
 • - terhelt,
 • - védő,
 • - magánvádló,
 • - pótmagánvádló,
 • - sértett (korlátozott körben) és
 • - ezek törvényes vagy jogi képviselője.
2. Mi szükséges az E-aktába ÜIR-en keresztül történő betekintéshez?
Az E-aktába betekintéséhez előzetes azonosítás és az online betekintési kérelem benyújtása és elbírálása szükséges.
2.1. Előzetes azonosítás:
Az ügyfél az ÜIR-be a Kormányzati Azonosítási Ügynökön (KAÜ) szolgáltatás segítségével léphet be, és ott tároló elemet tartalmazó személyazonosító igazolvány (továbbiakban e-személyigazolvány) használatával azonosítja magát.
2.2 Online betekintési kérelem:
Az online betekintési kérelemben meg kell adni:
 • - az eljáró bíróságot,
 • - a bírósági ügyszámot, valamint
 • - a betekintést kérő ügyfél perbeli állását, valamint
 • - jogi képviselők esetén a Kamarai Azonosító számot (továbbiakban KASZ szám).
Az ügyfél természetes személyazonosító adatait (születési családi- és utóneve, születési helye, születési ideje, anyja neve) a bírósági rendszer automatikusan átveszi.
2.3 Az online betekintési kérelem sorsa:
2.3.1. Automatikus jóváhagyás
Ez a főszabály: sikeres azonosítás, valamint az ügyhöz tartozó és a kérelemben foglalt adatok egyezősége esetén az ÜIR a betekintési kérelmet automatikusan jóváhagyja. Erről az ügyfél értesítést kap automatikus rendszerüzenetben.
Figyelem! Az ÜIR nem hagyja jóvá a betekintései kérelmet, ha az ügyféli jogállás megszűnt vagy az ügyfél a betekintési kérelmét visszavonta.
2.3.2. Betekintési kérelem bíróság általi elbírálása
Automatikus jóváhagyás hiányában a bíróság elbírálja a betekintési kérelmet és:
 • a) a betekintést engedélyezi – erről az ügyfél értesítést kap automatikus rendszerüzenetben
 • b) vagy a kérelmet elutasítja – erről a bíróság ad indokolt elektronikus tájékoztatást.
Figyelem! A kérelem elutasítása nem érinti azon jogát, hogy írásbeli beadványban kérje a bíróságtól a jogszabályban biztosított iratmegtekintési jogának gyakorlását.
3. Betekintés
A jóváhagyott betekintési kérelemmel rendelkező ügyfél a KAÜ azonosítást követően az ÜIR E-akta menüpontjában listázhatja a betekinthető ügyeket, a kiválasztott E-aktában található iratokat megtekintheti.
Figyelem! Az ügyfél zártan kezelt iratba az ÜIR-en keresztül nem tekinthet be!
Zártan kezelt a bírósági irat, ha bármely törvényi rendelkezés által védett olyan adatot tartalmaz, amelynek nyilvánossá válása a védetté nyilvánításával elismert jogos érdek sérelmét eredményezheti. Ilyen törvény által védett adat különösen más személyes adata, a banktitok, az orvosi titok vagy az üzleti titok.
Zártan kezelt iratba az ügyfél a bíróság ügyfélközpontjában vagy irodáján akkor tekinthet be, ha a folyamatban lévő bírósági ügyben ezt számára – az erre irányuló kérelmének elbírálását és a törvényben előírt titoktartási nyilatkozat megtételét követően – a bíróság engedélyezte.
II. Adatkezelési nyilatkozat
A felhasználói feltételeket megismertem és elfogadom, ezzel együtt a következő adatkezelési nyilatkozatot teszem:
 • 1. Hozzájárulok, hogy a betekintési kérelemben megadott személyes adataimat a bíróság, mint adatkezelő célhoz kötötten megismerje, valamint azokat kezelje.
 • 2. Megismertem és tudomásul veszem, hogy az adatkezelés elektronikus, az adatkezelés jogalapja a jelen hozzájárulásom, és a bíróság a személyes adataimat kizárólag az ÜIR alkalmazásával történő iratbetekintési jogosultság biztosítása céljából kezeli.
 • 3. Tudomásul veszem, hogy a kezelt adatok harmadik személy részére csak törvényben írt kötelező esetben továbbíthatóak.
 • 4. Hozzájárulok, hogy a bíróság részemre elektronikus értesítést, tájékoztatást küldjön.
 • 5. Tudomásul veszem, hogy betekintési kérelem visszavonásával jelen adatkezelési nyilatkozatomat bármikor korlátozás, feltétel és indokolás nélkül visszavonhatom.
 • 6. Tudomásul veszem, hogy személyes adataimmal kapcsolatos érintett jogaimat a fenti jogszabályok és a bíróság adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában foglaltak szerint gyakorolhatom.
 • 7. Tudomásul veszem, hogy az ÜIR az egyes betekintések és a figyelmeztetések adatait a bírósági eljárás jogerős befejezésétől számított öt évig őrzi.
 • 8. Ezen nyilatkozatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (GDPR) rendelkezései alapján teszem meg.