Felhasználási feltételek

Az Ügyfél Irathozzáférési Rendszer (a továbbiakban: ÜIR) biztosítja Önnek, hogy akár otthonról, interneten keresztül megtekinthesse a folyamatban lévő bírósági ügyében keletkezett iratokat (E-akta) – a felhasználói feltételek elfogadását és az online betekintési kérelem jóváhagyását követően.

Az ÜIR lehetőséget ad továbbá a bírósági eljárás várható időtartamának kiszámítására és a közzétett „anonimizált” bírósági határozatok ingyenes megismerésére.

Az ÜIR használata nem zárja ki, hogy Ön a bírósági ügyében keletkezett iratokat a bíróság ügyfélközpontjában vagy kezelőirodáján ügyfélfogadási időben személyesen megtekinthesse.

1. Ki tekinthet be az E-aktába?

A bírósági ügy ügyfele, aki:

2. Mi szükséges az E-aktába ÜIR-en keresztül történő betekintéshez?

Az E-aktába betekintéshez előzetes azonosítás és az online betekintési kérelem benyújtása és elbírálása szükséges.

2.1. Előzetes azonosítás:

Az ügyfél az ÜIR-be a Kormányzati Azonosítási Ügynökön (KAÜ) szolgáltatás segítségével léphet be, és ott tároló elemet tartalmazó személyazonosító igazolvány (továbbiakban e-személyigazolvány) használatával azonosítja magát.

2.2 Online betekintési kérelem:

Az online betekintési kérelemben meg kell adni:

Az ügyfél természetes személyazonosító adatait (születési családi- és utóneve, születési helye, születési ideje, anyja neve) a bírósági rendszer automatikusan átveszi.

2.3 Az online betekintési kérelem sorsa:

2.3.1. Automatikus jóváhagyás

Ez a főszabály: sikeres azonosítás, valamint az ügyhöz tartozó és a kérelemben foglalt adatok egyezősége esetén az ÜIR a betekintési kérelmet automatikusan jóváhagyja. Erről az ügyfél értesítést kap automatikus rendszerüzenetben.

Figyelem! Az ÜIR nem hagyja jóvá a betekintései kérelmet, ha az ügyféli jogállás megszűnt vagy az ügyfél a betekintési kérelmét visszavonta.

2.3.2. Betekintési kérelem bíróság általi elbírálása

Automatikus jóváhagyás hiányában a bíróság elbírálja a betekintési kérelmet és:

Figyelem! A kérelem elutasítása nem érinti azon jogát, hogy írásbeli beadványban kérje a bíróságtól a jogszabályban biztosított iratmegtekintési jogának gyakorlását.

3. Betekintés

A jóváhagyott betekintési kérelemmel rendelkező ügyfél a KAÜ azonosítást követően az ÜIR E-akta menüpontjában listázhatja a betekinthető ügyeket, a kiválasztott E-aktában található iratokat megtekintheti.

Figyelem! Az ügyfél zártan kezelt iratba az ÜIR-en keresztül nem tekinthet be!

Zártan kezelt a bírósági irat, ha bármely törvényi rendelkezés által védett olyan adatot tartalmaz, amelynek nyilvánossá válása a védetté nyilvánításával elismert jogos érdek sérelmét eredményezheti. Ilyen törvény által védett adat különösen más személyes adata, a banktitok, az orvosi titok vagy az üzleti titok.

Zártan kezelt iratba az ügyfél a bíróság ügyfélközpontjában vagy irodáján akkor tekinthet be, ha a folyamatban lévő bírósági ügyben ezt számára – az erre irányuló kérelmének elbírálását és a törvényben előírt titoktartási nyilatkozat megtételét követően – a bíróság engedélyezte.

Az elektronikus iratokra vonatkozó hozzáférési jogosultságot a bírósági ügyfélközpontban, ennek hiányában az irodában – a betekintési jogosultság megállapítását követően – a Lajstrom Irodai Rendszer (LIR) alkalmazás biztosítja.

Adatkezelési tájékoztató

1. Az adatkezelő megnevezése

Adatkezelő: OBH; Székhely: 1055 Budapest, Szalay utca 16.; Postacím: 1363 Pf.: 24.; e-mail: obh@obh.birosag.hu; Telefon: +361-354-4100; Fax: +36 (1) 312-4453
Képviselője az Országos Bírósági Hivatal elnöke: dr. Senyei György

2. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

Dr. Nobilis Gergely, Országos Bírósági Hivatal adatvédelmi felelős
Közvetlen elérhetőségei: OBH, 1055 Budapest, Szalay utca 16.; e-mail cím: gdpr@obh.birosag.hu; telefon: +361-354-4207

3. Az adatkezelés célja, időtartama, címzettjei és a kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja az ügyfél azonosítása, továbbá annak ellenőrzése, hogy rendelkezik-e az eljárási jogszabályok alapján iratbetekintési jogosultsággal, illetve a betekintési jogosultság biztosítása.

Irányadó jogszabályok:
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR); Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.).

Az adatkezelés jogcíme: önkéntes hozzájárulás [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont].

Az adatkezelés időtartama: az ÜIR az egyes betekintések és a figyelmeztetések adatait a bírósági eljárás jogerős befejezésétől számított 5 évig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig őrzi.

Az adatkezelő az adatok feldolgozása érdekében a következő adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Az adatkezelés címzettjei továbbá az ügyben eljáró bírák és igazságügyi alkalmazottak.

A kezelt adatok harmadik személy részére csak törvényben, nemzetközi szerződésben, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusának rendelkezése alapján írt kötelező esetben továbbíthatók.

Az ÜIR betekintéssel kapcsolatban kezelt adatok köre: az ügyfél természetes személyazonosító adatai (születési családi- és utóneve, születési helye, születési ideje, anyja neve), perbeli állása.

4. Az érintettek jogai

4.1. Határidő

Az adatkezelő az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmét az annak beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele.

Az adatkezelő szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a határidőt további két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

4.2. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok

4.2.1. A hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül az adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében az adatkezelő köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

4.2.2. A helyesbítéshez való jog

Az adatok helyesbítése az adatkezelőtől kérhető.

4.2.3. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben

4.2.4. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az adatkezelő a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben az adatkezelőnek kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

4.2.5. A törléshez való jog, a hozzájárulás visszavonásának jogag

Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül az adatkezelőhöz tett nyilatkozatával bármikor visszavonhatja az adatkezelés jogalapját képező hozzájárulását. Ebben az esetben az értintett részére a továbbiakban nem biztosítható az iratokba elektronikus úton történő betekintés lehetősége.

4.2.6. Jogorvoslathoz való jog

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy a OBH a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), vagy lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a OBH székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon. A OBH székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.

Adatkezelési Nyilatkozat

Az érintetti jogaimról történő fenti tájékoztatást megismertem, erre tekintettel hozzájárulok, hogy a betekintési kérelemben megadott személyes adataimat a bíróság, mint adatkezelő célhoz kötötten megismerje, valamint azokat kezelje.